giulio

  • LVMH“挖人”欧莱雅

    世界第一奢侈品集团向全球最成功美妆公司“取经”。 3月21日,奢侈品集团LVMH任命Giulio Bergamaschi为旗下香水公司——帕尔马之水首席执行官。 加入LVMH前,G…

    2023年 3月 22日